Současný stav - fasáda
Současný stav - fasáda
Současný stav - schodiště
Současný stav - schodiště
Současný stav - schodiště
Současný stav - schodiště
Současný stav - schodiště
Současný stav - schodiště
Současný stav - obchod
Současný stav - obchod
Vizualizace
Vizualizace
Řehořova 24
Řehořova 24
Řehořova 24
Řehořova 24

Řehořova 24

projekt, 2009

město:
Praha 3

stát:
Česká republika

typ:
bytový dům

Předmětem předložené projektové dokumentace ve stupni dokumentace k územnímu řízení jsou stavební úpravy stávajícího objektu v Řehořově 24, v Praze 3, spočívající především v celkové rekonstrukci, půdní nástavbě, dvorní přístavbě, stavbě výtahu, úpravě vnitřních dispozic a v obnově stávajících inženýrských sítí.

Řešený činžovní dům z přelomu 19. a 20. století se nachází v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice. Okolí Řehořovy ulice je charakteristické členitou modelací terénu, která je určující pro výškovou heterogenitu zástavby a pestrý reliéf střešní krajiny. Tvarové a materiálové řešení střech v dotčeném okolí je rovněž různorodé. Charakteristickým rysem je různá pozice hlavního hřebene, popřípadě hřebenů více. Z materiálů převládá střešní krytina z bobrovek, objevuje se však i krytina plechová a živičná. Novodobější stavební úpravy okolních objektů vnesly do této zástavby rovněž prvek teras a plochých střech. Uliční fasády objektů jsou, na rozdíl od téměř nečleněných, jednoduchých a funkčně pojatých dvorních fasád, vesměs bohatě zdobeny.

Záměr střešní nástavby a dvorní přístavby přihlíží k památkové podstatě objektu, okolnímu prostředí i skladbě a hmotovému řešení typově a časově značně diverzifikované střešní a dvorní krajiny v blízkém okolí. Navrhované úpravy vycházely ze zkušeností s obdobnými realizacemi v pražských památkových zónách a v pražské památkové rezervaci a také z obdobných řešení přístaveb a nástaveb střešních partií domů v blízkém okolí. Je navrženo proporčně přiměřené navýšení a posunutí stávajícího hřebene střechy bez výrazného dopadu na sousední zástavbu. Naopak, rozdílná výšková hladina s výrazným kolísáním, stejně tak jako různorodé tvarové členění střech je příznačná pro celé blízké okolí. Jako příklad lze uvést sousední činžovní dům v Řehořově 22, s novou střešní nástavbou se zapuštěnými terasami, tvarově řešenou se dvěma hřebeny (hřebenem dvorním a vyvýšeným hřebenem uličním), materiálově s použitím střešních tašek a plechové krytiny.

Plánovaný projekt si klade za cíl zlepšit hygienické podmínky v objektu a zlepšit využití jak domu samotného, tak přilehlého dvoru. Pro zachování dvorní fasády je výtah umístěn dovnitř dispozice, což navíc podpoří užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (přístup nebude z mezipodest). Komerční plochy v přízemí objektu se propojí v jeden celek a rozšíří se na část dvoru. Tím dojde ke zvýšení této dvorní části o půl patra, zlepší se její osvětlení a oslunění a umožní se propojení dvoru s byty ve 2.NP, což prospěje jeho lepšímu využití a revitalizaci. Suterénní prostory budou využity pro domovní vybavení a technické zázemí. Do prázdného půdního prostoru jsou vestavěny dvě nové mezonetové bytové jednotky. Prvky veřejného interiéru (vstupní dveře do objektu, do bytů, balkónové dveře, zábradlí schodiště, podlahy schodiště a vstupní chodby, klenby) zůstávají zachovány, taktéž ráz uliční fasády včetně prvků parteru.

Dvorní fasáda je řešena v tradičních materiálech, zachovává zděnou kompaktní hmotu, použity jsou klasické okenní formy, rozmístěny v pravidelně členěném rastru. Ve spodní části je dvorní fasáda řešena s ohledem na fasádu původní, zachovává její členění a rytmus. Ve druhém nadzemním podlaží použitá francouzská okna provozně propojují obývací prostory přilehlých bytů s exteriérem, čímž velkou mírou přispívají k většímu využití dvora a jeho revitalizaci. V horní části je aplikován aditivní přístup, kdy je k současnému objektu přidána nová, římsou oddělená hmota střešní nástavby, která ale principiálně zachovává celistvost a původní koncepci fasády. Otvory v nové střešní nástavbě reflektují stávající členění fasády, navazují na něj a kompozičně ho dotváří. Terasa je, obdobně jako v sousedním objektu, zapuštěna do hmoty domu, čímž se minimalizují její rušivé účinky na celkový vzhled a dojem z objektu.

Uliční fasáda je zachována a ponechána ve stávající barevnosti, poškozené části budou opraveny dle současného stavu. Není navržena nová barevnost fasády. Střecha v části směrem do ulice bude rekonstruována do původního stavu. Z hlediska zvolených prosvětlovacích výplní střešního pláště (ateliérová okna) se v dané lokalitě jedná o zcela běžně používané řešení prosvětlení podkrovních prostor, jejichž užívání v pražské střešní krajině jednoznačně prokázala svou neutralitu k vyznění unikátní pražské střešní krajiny.

Nové dispoziční řešení klade důraz na minimalizaci bourání původních stěn a příček. Veřejný interiér domu je v maximální možné míře zachován. Původní interiérové prvky (schodišťové stupně a zábradlí, vstupní partie do jednotlivých bytů, původní i novodobější dlažba, původní konstrukční prvky a štuková výzdoba) budou repasovány popřípadě nahrazeny replikami. Novým prvkem veřejného interiéru je navržený výtah, který je však vzhledem k výšce objektu a jejímu dalšímu užívání nezbytností.

 

související projekty

 • Řehořova 24

  realizace, 2013

  město: Praha 3
  stát: Česká republika
  typ: bytový dům

 • Řehořova 24

  stavba, 2012

  město: Praha 3
  stát: Česká republika
  typ: bytový dům