Vizualizace
Vizualizace
Pohled z ulice Stárkova
Pohled z ulice Stárkova
Pohled z ulice Petrská e Klimentská
Pohled z ulice Petrská e Klimentská
Pohled z ulice Půtova
Pohled z ulice Půtova
Typické podlaží
Typické podlaží
Řez
Řez

Petrská 33

varianta B, 2015

město:
Praha 1

stát:
Česká republika

typ:
bytový dům

Čtyřpodlažní nájemní dům do Petrské ulice je samostatným monoblokem, vymezeným ulicemi Petrskou, Půtovou, Stárkovou a Klimentskou. Soubor dvou stavebně propojených objektů s poměrné komplikovaným půdorysem obklopuje dva vnitřní dvory, v objektu do Petrské s otevřeným schodištěm a pavlačemi. Datum vzniku jednotlivých objektů není přesně známo, pocházejí pravděpodobně z druhé třetiny 19. století. Na Jütnerově plánu z roku 1781- 1816 je dobře vidět pouze mělký dvoukřídlý objekt, který byl 1841-1855 rozšířen o levé křídlo a o severní dvoukřídlou budovu. Z této skutečnosti a dle průzkumů je možné určit malý sklep jako klasicistní. Hlavní budovu do ulice Petrské, s klasicismem ovlivněnou fasádou, je možné datovat kolem roku 1870. V roce 1899 prošel objekt značnými stavebními úpravami dle plánů K. Jandy, v roce 1906 bylo přistavěno 3. patro hlavní budovy a 1913 byla zvýšena i střední část objektu. V 1916-1918 byla navržena nová fasáda a provedeny drobné stavební změny stavitelem Richterem. V letech 1920, 1928 a 1946 byl objekt upravován dle projektů stavitelů Libánského, Tatzla a Blechy. Oba objekty jsou v současnosti za hranicí životnosti. Veškeré hodnotné prvky či jiné detaily byly v minulosti nahrazeny novými nevhodnými, či zcela zničeny utilitárním využitím. Havarijní stav objektů dovršila povodeň v roce 2002, která narušila statiku obou objektů. Z tohoto důvodu byly zazděny sklepy v zadní budově, u hlavní budovy došlo k propadnutí dvorku a následné klenby dvou sklepů. Veškeré klenuté suterénní prostory jsou značně narušené, cihly i kámen se silně drolí, konstrukce neplní svoji nosnou funkci.

Území určené k zástavbě je plocha mezi ulicemi Petrská, Půtova, Stárkova a Klimentská. Objekt tvoří uliční frontu Petrské a vstupuje na prostranství kolem pražské magistrály, Wilsonovy ulice. Přes ulici Stárkova sousedí s hotelem Opera, který stávající objekt č.p.1166 převyšuje o dvě podlaží. Právě z pohledu z Wilsonovy ulice je nejvíce patrná tato výšková disproporce. Z opačné strany objekt ustupuje od Klimentské ulice malým předprostorem a nepodílí se tak na tvorbě uliční fronty.

Navrhovaný objekt zachovává uliční čáru stávajících objektů, vjezdy a zásobování budou řešeny ze Stárkovy a Klimentské ulice. Obvodový plášť do ulice Petrská a jižní část do ulic Stárkova a Půtova zůstane zachován a bude opraven. Objekt bude v této části zvýšen o jedno pravidelné podlaží nad kordonovou římsou. Členění vychází ze stávajících historických fasád, kordonová římsa bude zachována. Tvar střechy bude kopií střechy současné, s doplněnými ateliérovými okny a novou taškovou krytinou. Barevnost fasády bude dořešena v dalších stupních po dohodě s památkáři. V konceptu nového využití objektu bude zachován domovní dvůr včetně stávajících pavlačí. V zadním traktu bude stávající havarijní a dožilý objekt nahrazen dostavbou jednoduchého tvaru s využitým ustupujícím podkrovním podlažím, fasáda bude omítaná, střešní krytina bude tašková. Historicky cenný krov v severní části bude rozebrán, repasován, ošetřen a znovu uplatněn v podkroví zadního traktu. Stávající, historicky hodnotný klenutý sklep bude zachován.

 

související projekty

 • Petrská 33

  varianta A, 2014

  město: Praha 1
  stát: Česká republika
  typ: bytový dům

 • Petrská 27

  projekt, 2009

  město: Praha 1
  stát: Česká republika
  typ: bytový dům