Původní stav - uliční fasáda
Původní stav - uliční fasáda
Původní stav - uliční fasáda
Původní stav - uliční fasáda
Původní stav - uliční fasáda
Původní stav - uliční fasáda
Původní stav - dvorní fasáda
Původní stav - dvorní fasáda
Původní stav - dvůr
Původní stav - dvůr
Zákres do fotografie
Zákres do fotografie
Pohled uliční
Pohled uliční
Půdorys 1.NP
Půdorys 1.NP
Půdorys typického podlaží
Půdorys typického podlaží
Půdorys 7.NP, podkroví
Půdorys 7.NP, podkroví
Řez, pohled - barevné řešení
Řez, pohled - barevné řešení

Dobrovského 30

projekt, 2010

město:
Praha 7

stát:
Česká republika

typ:
bytový dům

Stavba se nachází v zastavěné části obce, která je součástí pražské památkové zóny Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice. Dům je z první poloviny minulého století, hlavní průčelí je orientované do ulice Dobrovského. Objekt má jedno podzemní podlaží a pět nadzemních podlaží včetně půdy. Dispozičně se jedná o podélný trojtrakt, půdorysně je nepravidelného tvaru s rozměry 14x14m, výškově je objekt o přibližně 5m nižší než okolní domy.

Záměr střešní nástavby a dvorní přístavby přihlíží k historické podstatě objektu, okolnímu prostředí i skladbě a hmotovému řešení střešní a dvorní krajiny v blízkém okolí. Navrženo je navýšení stávajícího objektu na úroveň objektů sousedních, bez posunutí stávajícího hřebene střechy a bez výrazného dopadu na sousední zástavbu. Plánovaný projekt si klade za cíl zlepšit hygienické podmínky v objektu, jeho využití a vytvořit kvalitnější prostředí pro bydlení. Pro zachování maxima z původních dispozic a minimalizaci bouracích prací je výtah umístěn na fasádu. Je řešen s prosklenou šachtou a přístupem z mezipodest.

Navržena je nástavba jednoho podlaží a do nově vzniklého půdního prostoru dvě nové mezonetové bytové jednotky. Prvky veřejného interiéru (vstupní dveře do objektu, do bytů, balkónové dveře, zábradlí schodiště, podlahy schodiště a vstupní chodby, klenby) zůstávají zachovány. Půdorys objektu zůstane zachován. Dojde k vertikálnímu navýšení hmoty uličního a dvorního průčelí. Uliční fasáda bude navýšena o jedno podlaží, korunní římsa s atikou bude zvednuta a nová hmota bude od stávající oddělena novou římsou. Dvorní fasáda bude protažena o dvě podlaží v líci současné a jedno uskočené podlaží s terasami. Současná dvorní římsa bude zachována. Hřeben bude zvednut na úroveň hřebenů sousedních objektů. Jeho půdorysná poloha zůstane zachována. Střecha zůstane i nadále sedlová, směrem do ulice o nepatrně větším sklonu, se střešní krytinou z dvojitých režných bobrovek, střešní krytina směrem do dvora bude plechová. Ze střechy zmizí vyústění světlíků a některá původní komínová tělesa. Prosvětlení půdního prostoru bude zajišťovat směrem do ulice čtveřice ateliérových oken, zapuštěných do střešní roviny, se subtilními kovovými rámy.

Uliční i dvorní fasáda je řešena v tradičních materiálech, zachovává zděnou kompaktní hmotu, použity jsou klasické okenní formy, rozmístěny v pravidelně členěném rastru. Nástavba je řešena s ohledem na fasády původní. Okna nástavby na obou fasádách respektují původní členění, dimenze jednotlivých prvků, i materiál. Fasády budou ponechány ve stávající barevnosti, poškozené části budou opraveny dle současného stavu. Nové dispoziční řešení klade důraz na minimalizaci bourání původních stěn a příček. Veřejný interiér domu je v maximální možné míře zachován. Původní interiérové prvky (schodišťové stupně a zábradlí, vstupní partie do jednotlivých bytů, původní i novodobější dlažba, původní konstrukční prvky a štuková výzdoba) budou repasovány popřípadě nahrazeny replikami.

 

související projekty

  • Dobrovského 30

    projekt, 2015

    město: Praha 7
    stát: Česká republika
    typ: bytový dům